IN MEMORIAM

Jüri Kenn

12.08.1937 - 10.01.2008

Kõik, kes koguvad postmarke ei pea end filatelistideks. Kõik filatelistid ei pea vajalikuks kuuluda mõnda filatelistide organisatsiooni. Kõik filateeeliaorganisatsioonide liikmed ei osale filatelistide ühistes ettevõtmistes. Kõik filateeliaüritustel osalejad ei aita kaasa nende korraldamisele. Vaid vähesed filateeliaürituste korraldamisel osalejaist on valmis ise korraldamist juhtima, võtma vastutust ürituse korraliku ettevalmistamise ja ladusa toimumise eest. Just sellisesse väikesearvulisse filatelistide seltskonda Eestis kuulus Jüri Kenn järjepidevalt väga paljude aastate kestel.

Filateeliaorganisatsiooniga liitus Jüri Kenn 1958. aastal. 1967. aastal kuulus ta Üleliidulise Filatelistide Ühingu (ÜFÜ) Eesti Vabariikliku Osakonna organiseerimis-komiteesse. Kui vastasutatud ÜFÜ Eesti Vabariiklik Osakond 1968. aasta detsembris esimese vabariikliku filateelianäituse korraldas, siis oli Jüri Kenn üks kolmest näituse organiseerijast, kes selle eduka läbiviimise eest ÜFÜ tunnustuse pälvis. Esimesele näitusele järgnesid üha uued ja uued väga erineva suuruse ja tasemega näitused, sealhulgas nii mõnigi rahvusvaheline. Alates 1981. aastast sai temast ÜFÜ Eesti organisatsiooni juht. 1990. aastal loodud Eesti Filatelistide Liidus jätkas ta volikogu esimehena.

Viimastel aastatel on Jüri Kenn pühendunult kaasa aidanud Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA kujunemisele üheks meie tegusamaks organisatsiooniks. Parimateks näideteks selle organisatsiooni tegemisest on alates 1991. aastast igal suvel korraldatavad filatelistide kohtumised koos näitusega ning panus ajakirja "Eesti Filatelist" väljaandmise jätkumisse.

Filatelist, kes pühendub oma kogu täiendamisele ja selle näituseeksponaadiks vormib kogub väärilist tunnustust oma tööle filateelianäitustelt. Filatelistist uurija, kes oma uurimistulemustest raamatu kirjutab, pälvib selle kasutajate tänu ja tunnustuse. Filatelist, kes on pühendunud teiste huvikaaslaste jaoks näituste ning muude ürituste korraldamisele, tööle filateeliarganisatsioonides ning filatelistide ühishuvide esindamisele jääb tihti väärilise tähelepanuta. Mida ladusamalt organisatsioonid toimivad, mida paremini üritused on korraldatud, seda vähem osaleja tema tööd märkab. Nii ongi raske iseloomustada Jüri Kenni rolli ja panust filateelia heaks.

Parim viis tunnustada ja tänada Jürit kõige selle eest, mis ta oma huvikaaslaste heaks tegi, on jätkata vääriliselt tema tööd.

Tänulik filatelistide pere