Mittetulundusühing Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA põhikiri

Mittetulundusühingu Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA (edaspidi nimetatud Selts) põhikiri on kinnitatud 04.detsembril 2005. a. sõlmitud asutamislepinguga Seltsi asutamiskoosolekul 04.detsembril 2005. a.

Muudetud: REFS ESTONIA üldkoosolekul 22.04.2012

 1. 1. Seltsi nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta
  1. 1.1. Seltsi ametlik nimi on: Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA. Nime tõlge inglise keelde on: International Estonian Philatelic Society ESTONIA.
  2. 1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, aadress: Sisaski 24b, 10913 Tallinn.
  3. 1.3. Selts on mittetulundusühing. Seltsil on oma pangaarve ja pitsat.
  4. 1.4. Seltsi eesmärgid on:
   1. 1.4.1. koondada Eestis ja mujal maailmas elavate filatelistide koostööd Eesti filateelia ja postiajaloo uurimisel ja edendamisel;
   2. 1.4.2. uurida postiasutuste ajalugu, anda sellekohast teavet Eesti Postimuuseumile ning propageerida Eesti Postimuuseumi Sõprade Seltsi tegevust;
   3. 1.4.3. hõlbustada seltsi liikmete omavaheliste kontaktide loomist, organiseerides seltsi kokkutulekuid, näitusi ja oksjone ning korraldada filateeliaalase informatsiooni liikumist ja jagamist oma liikmetele;
   4. 1.4.4. võidelda isikute tegevuse vastu, kes võltsivad marke, postitempleid ja markeeritud kaarte-ümbrikke;
   5. 1.4.5. arendada noortele suunatud filateeliaalast tegevust.
  5. 1.5. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
  6. 1.6. Selts on asutatud tähtajatult.
 2. 2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
  1. 2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
  2. 2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks taotleja:
   1. 2.2.1. esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse (rtf, pdf), milles kohustub täitma seltsi põhikirja;
   2. 2.2.2. kohustub tasuma seltsi üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
  3. 2.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja avalduse põhjal seltsi juhatus oma järgmisel koosolekul pärast punktis 2.2. kehtestatud nõuete täitmist.
  4. 2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast järgmisel juhatuse koosolekul.
  5. 2.5. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
   1. 2.5.1. seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
   2. 2.5.2. seltsi liikme tegevus on vastuolus seltsi põhikirjaliste eesmärkidega;
   3. 2.5.3. seltsi liige ei täida põhikirja p. 3.2 nõudeid.
  6. 2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle 1/2 juhatuse liikmetest. Häälte pooleks jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
  7. 2.7. Seltsist väljaarvatud liikmele teatab seltsi juhatus kirjalikult väljaarvamise otsusest ja põhjustest kümne kalendripäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.
  8. 2.8. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse läbivaatamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul ning taotleda seltsi liikmeks ennistamist.
 3. 3. Liikmete õigused ja kohustused
  1. 3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
   1. 3.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
   2. 3.1.2. olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja teiste organite liikmeks;
   3. 3.1.3. saada seltsi juhatuselt ja teistelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
   4. 3.1.4. osa võtta seltsi poolt korraldatavatest üritustest.
  2. 3.2. Seltsi liikmed on kohustatud:
   1. 3.2.1. järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
   2. 3.2.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ja ulatuses seltsi liikmemaksu;
   3. 3.2.3. teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma posti aadressi ja muud vajalikud andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
   4. 3.2.4. tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
 4. 4. Üldkoosolek
  1. 4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, mille juhatus kutsub kokku vähemalt üks korda aastas. Igal seltsi liikmel on üks hääl.
  2. 4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
   1. 4.2.1. seltsi põhikirja muutmine;
   2. 4.2.2. seltsi eesmärgi muutmine;
   3. 4.2.3. seltsi juhatuse liikmete valimine;
   4. 4.2.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
   5. 4.2.5. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
   6. 4.2.6. sisseastumis- ja liikmemaksu kehtestamine juhatuse ettepanekul;
   7. 4.2.7. seltsi põhikirjajärgsete organite valimine; majandusaasta aruande, raamatupidamisaruande, juhatuse tegevus-aruande ning revidendi või revisjonikomisjoni poolt koostatud revideerimisakti kinnitamine;/li>
   8. 4.2.8. liikmelisuse otsustamine põhikirja punktis 2.8. nimetatud juhul;
   9. 4.2.9. seltsi organite dokumentide kinnitamine;
   10. 4.2.10. seltsi aastaeelarve kinnitamine;
   11. 4.2.11. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. 4.3. Juhatus on kohustatud seltsi üldkoosoleku kokku kutsuma:
   1. 4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
   2. 4.3.2. kui seda nõuab kirjalikult koos põhjuse äranäitamisega vähemalt 1/10 seltsi liikmetest;
   3. 4.3.3. juhul, kui seltsi huvid seda nõuavad.
  4. 4.4. Kui seltsi juhatus ei kutsu punktis 4.3.2 nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, on taotlejail õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda juhatusega samas korras.
  5. 4.5. Enne üldkoosoleku kokkukutsumist saadab seltsi juhatus igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade edastatakse kas e-posti, telefoni teel või suuliselt seltsi kokkutulekutel ning avaldatakse ka seltsi koduleheküljel internetis.
  6. 4.6. üldkoosolek on tavajuhtudel kinnine (sellel osalevad ainult seltsi liikmed), väljaarvatud juhatuse kutsel osalevad külalised.
  7. 4.7. Isikuga seotud hääletamine (valimine) on salajane. Muudel juhtudel on hääletamine avalik, juhul kui koosolek ei otsusta teisiti.
  8. 4.8. üldkoosoleku kodukorra kinnitab üldkoosolek.
  9. 4.9. üldkoosolekul toimunu protokollitakse.
  10. 4.10. üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest ja kui seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
  11. 4.11. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete häälteenamus ja seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 seltsi liikmete nõusolek.
  12. 4.12. Seltsi juhatuse liikmed ei või hääletada seltsi majandusaasta tegevusaruande ega raamatupidamisaruande kinnitamise otsustamisel. Juhatuse või muu organi liige ei või hääletada seltsi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
 5. 5. Juhatus
  1. 5.1. Seltsi tegevust juhib ja esindab põhikirja alusel ja lähtudes üldkoosoleku otsustest juhatus, milles on 3-5 liiget.
  2. 5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatuse esimees on ühtlasi seltsi esimees.
  3. 5.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
  4. 5.4. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa seda mingil mõjuval põhjusel teha. Sellisel juhul valitakse juhatusse asendusliige.
  5. 5.5. Juhatuse liige ei või oma kohustusi delegeerida isikule väljaspool juhatuse koosseisu.
  6. 5.6. Juhatus peab andma seltsi liikmetele teavet seltsi juhtimise kohta.
  7. 5.7. Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust.
  8. 5.8. Juhatuse koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta kehtestatut.
  9. 5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osalevad vähemalt pooled juhatuse liikmed.
  10. 5.10. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest.
  11. 5.11. Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks seltsi aastaeelarve ja oma tegevusaruande.
  12. 5.12. Juhatus võib teha seltsi üldkoosolekule ettepanekuid põhikirja punktis 4.2 nimetatud küsimustes.
  13. 5.13. Seltsi rahaliste tehingute sooritamisel on allkirjaõigus seltsi juhatuse esimehel, aseesimehel ja laekuril.
  14. 5.14. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 25000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
 6. 6. Osakonnad
  1. 6.1. Seltsi koosseisus võib moodustada piirkondlikke osakondi. Osakonna võivad moodustada vähemalt 3 seltsi liiget. Loa osakonna moodustamiseks annab seltsi juhatus.
  2. 6.2. Oma tegevuses peab osakond järgima seltsi põhikirja.
  3. 6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse kaheks aastaks osakonna koosolekul liikmete lihthäälteenamusega.
  4. 6.4. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal koosoleku poolt kehtestatud korras.
  5. 6.5. Osakonna juhataja on kohustatud esitama osakonna tegevuse kohta aruande seltsi juhatusele 1 kuu jooksul peale seltsi majandusaasta lõppu.
 7. 7. Vara
  1. 7.1. Seltsi vara moodustub:
   1. 7.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
   2. 7.1.2. annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;
   3. 7.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
   4. 7.1.4. varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab Seltsi kasuks;
   5. 7.1.5. varast, mille Selts omandab;
   6. 7.1.6. muust seaduslikust tulust ja varast.
  2. 7.2. Seltsile eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamine toimub riigieelarve seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkidel.
  3. 7.3. Seltsi juhatus võib Seltsi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata suuremate kui 10000 krooni tehingute puhul ainult Seltsi üldkoosoleku nõusolekul.
  4. 7.4. Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
  5. 7.5. Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valib Seltsi üldkoosolek kolmeks aastaks revidendi või vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni või nimetab audiitori, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning esitab tulemuste kohta aruande Seltsi üldkoosolekule. Revident või revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda Seltsi teistesse organitesse.
  6. 7.6. Seltsi juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Aruannetele lisatakse revidendi või revisjonikomisjoni arvamus või audiitori järelotsus.
  7. 7.7. Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Seltsi juhatuse liikmed.
  8. 7.8. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
 8. 8. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
  1. 8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
  2. 8.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku otsusega määratud isikud.
  3. 8.3. Seltsi likvideerimisel pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist seltsi kuulunud ülejäänud vara antakse samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule või Eesti Postimuuseumile.

Asutajad: