Rahvusvaheline filateelianäitus ESTONIA

 1. Üldreglement

 2. 1. Korraldamine 
 3. 1.1 Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA peakorraldaja on Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA (REFS ESTONIA).
 4. 1.2 Näituse korraldamisel kaasatakse Eesti Filatelistide Liidu liikmesorganisatsioone vastavalt näituse toimumispaigale, Eesti Filatelistide Liit, AS Eesti Post ja kohalikke omavalitsusi.
 5. 1.3 Näitus toimub regulaarselt kord aastas- eelistatult juuli teisel nädalavahetusel.
 6. 1.4 Järgmise näituse toimumispaik otsustatakse ja tehakse teatavaks eelmise näituse ajal.
 7. 2. Reglemendid 
 8. 2.1 Näitust reguleeritakse käesoleva üldreglemendi  ja korraldustoimkonna poolt heaks kiidetud filateelianäituse erireglemendi alusel. Väljapanekute hindamisel järgitakse FIP-i GREF ja SREV reegleid. Kui enne näitust avaklassi reglementi eraldi ei ratifitseerita, siis hinnatakse avaklassi vastavalt FEPA avaklassi reglementidele.
 9. 2.2 Kõik FIP reglemendid on saadaval inglise, saksa, prantsuse ja hispaania keeles FIP kodulehel www.f-i-p.ch ( regulations) 
 10. 3. Näituseklassid 
 11. 3.1 Väljapanekud väljaspool võistlust 
 12. 3.1.1 žüriiliikme klass
 13. 3.1.2 kutsutute klass
 14. 3.2 Võistlusklassid
 15. 3.2.1 Traditsiooniline filateelia;
  3.2.2 Postiajalugu;
  3.2.3 Aerofilateelia ja astrofilateelia;
  3.2.4 Temaatiline filateelia;
  3.2.5 Avatud ehk vabaklass;
  3.2.6 Postkaart;
  3.2.7 Noorte filateelia;
  3.2.8 Kirjandus;
 16. Klassides 3.2.1-3.2.7 on lubatud ka ühe stendi väljapanekud.
 17. Kirjanduse klassis võib esitada ka elektroonilisi filateeliapublikatsioone (eksponent organiseerib ise esitluse).
 18. Noorte filateelia klass on jagatud vanuse järgi järgmiselt:
 19. A: kuni 15 aastat
 20. B: 16-18 aastat
 21. C: 19-21 aastat
 22. 4. Näituse stendid 
 23. 4.1 Näitusel kasutatakse standardseid Põhjamaade (Nordic) stende ja igal stendil on ruumi 4 x 4 lehele maksimaalse suurusega 24 x 30 cm. Stendi suurus on 87 x 119 cm.
 24. 4.2 Võistlusklassides 3.2.1. - 3.2.7. peab igal väljapanekul olema vähemalt viis ja mitte rohkem kui kaheksa stendi. Lisaks võivad klassides 3.2.1. - 3.2.7. olla ühe stendi väljapanekud.

 25. 5. Medalid, auhinnad ja diplomid 
 26. 5.1 Väljaspool võistlust (klassides 1.1. - 1.2.) osalevaid väljapanekuid autasustatakse žürii poolt diplomi ja medaliga.
 27. 5.2 Klasside 3.2.1. - 3.2.6. ja 2.8  jaoks on žüriiliikmetele saadaval järgmised medalid: kuld, kullatud hõbe, suur hõbe, hõbe, hõbetatud  pronks ja pronks. Kõik annetatavad medalid ei sisalda väärismetalle.
 28. 5.3 Noorteklassi 2.7 jaoks on žüriiliikmetele saadaval järgmised medalid: kullatud hõbe, suur hõbe, hõbe, hõbetatud pronks ja pronks. Kõik annetatavad medalid ei sisalda väärismetalle.
 29. 5.4 Peaauhind antakse žürii poolt parimale väljapanekule.
 30. 5.5 Kõik võistlusklasside väljapanekud saavad  diplomi medalitaseme ja protokolli saadud punktide kohta.
 31. 5.6 Väljapanekud, mis ei saanud medalit, saavad osalemisdiplomi.
 32. 5.7 Väljapanekud klassides 3.2.1. - 3.2.8 võivad žürii käest lisaks medalitele saada ka eriauhindu.
 33. 6. Osalemine ja kvalifitseerumine 
 34. 6.1 REFS ESTONIA näitusel võivad osaleda kõik Eesti Filatelistide Liidu liikmesorganisatsioonide, Eesti Filatelistide Seltsi liikmed Soomest ja Rootsist ning kutsutud külalised.
 35. 6.2 Klassidesse 3.2.1 – 3.2.6  kvalifitseerumiseks peab eksponaat olema saanud rahvusliku taseme näitusel vähemalt  hõbemedali (65 punkti). Sama kehtib ühe stendi väljapanekute kohta. Kirjanduse klassis 2.8 seda nõuet ei ole. Näituse korraldustoimkond võib eksponendi palvel heaks kiita väljapanekuid, mis ei kvalifitseeru ülaltoodud reeglite alusel.
 36. 6.3 Noorteklassis 3.2.7  kvalifitseerumiseks peab olema osalev eksponaat vanusegrupis A saanud vähemalt pronksmedali (60 punkti) ja vanusegruppides B ja C  vähemalt hõbemedali (65 punkti).
 37. 6.4 Eksponendid (osalejad) peavad arvestama, et lubatud on esitada vaid objekte, mille omanikuks nad ise on. Väljapanek peab olema olnud eksponendi oma vähemalt kaks aastat enne näituse toimumist.
 38. 6.5 Žüriiliikmed ja žüriiliikme õpilased ei saa osaleda võistlusklassides.
 39. 6.6 Kirjanduse klassis osalevad  margikataloogid või  muu kirjandus, mis ei ole vanemad kui kaks aastat. Filateeliaajakirjadel saab näidata vaid viimast aastakäiku. Kõik kirjanduseklassi 2.8  väljapanekud esitatakse näituse korraldajatele kahes eksemplaris ning need jäävad peale näitust näituse omandisse. Neid ei tagastata. Üks eksemplar jääb REFS Estonia arhiivi ja teine ERM Postimuuseumile.
 40. 7. Avaldused
 41. 7.1 Kõik avaldused tuleb esitada näituse erireglemendis märgitud kuupäevaks.
 42. 7.2 Iga väljapaneku jaoks on vajalik spetsiaalne avaldusevorm (elektrooniline või paberil). Avalduse vormid on saadaval REFS Estonia veebilehel. Avaldusevormid tuleb saata  näituse korraldustoimkonnale erireglemendis märgitud kuupäevaks.
 43. 7.3 Avaldusevorm tuleb saata koos väljapanekut tutvustava lehega, mis sisaldab laiemat väljapaneku plaani või kirjeldust. Väljapanekut tutvustava lehe, kus on välja toodud eksponendi poolt kõik seda väljapanekut iseloomustavad faktid, võib saata ka elektrooniliselt.  Selline väljapanekut tutvustav leht hõlbustab tunduvalt žürii tööd. See ei kehti kirjanduseklassi (3.2.8) kohta. 
 44. 7.4 Korraldustoimkond informeerib avalduse esitajaid vastuvõetud väljapanekutest ja määratud stendidest hiljemalt jooksva aasta 15.juuniks.
 45. 7.5 Näituse korraldustoimkonnal  on õigus ilma selgitust andmata avaldusi heaks kiita või tagasi lükata. Korraldustoimkonna otsused edastatakse eksponendile kirjalikult.
 46. 8. Tasud.
 47. 8.1 Võistlusklassides 3.2.1 – 3.2.6 osalemise tasu on 5 EUR stendi kohta. Samas, ühe stendi väljapanekute (klassides 3.2.1. - 3.2.6.) tasu on 10 EUR. Kirjanduseklassis 3.2.8 on tasu 10 EUR näituseobjekti kohta.
 48. 8.2 Noorteklassis 3.2.7 osalemistasu ei ole
 49. 9. Žürii
 50. 9.1 Võistlusklasside väljapanekuid hindab korraldustoimkonna  poolt heaks kiidetud žürii
 51. 9.2 Žürii saab eksponendiga konsulteerimata väljapaneku üle viia ühest võistlusklassist teise. Žürii on hindamisel sõltumatu väljapaneku eelnevalt saavutatud tulemustest. Žürii otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu.
 52. 9.3 Žürii töö viiakse läbi vastavalt FIP poolt avaldatud väljapanekute hindamise regulatsioonidele (GREV ja SREV).
 53. 9.4 Kui žürii avastab näitusel manipuleeritud, võltsitud või täiendatud objekte väljapanekus ilma vastava kirjelduseta, siis väljapanekut võib alandada vähemalt ühe medali võrra. Raport selle kohta antakse eksponendile ja korraldustoimkonnale.
 54. 9.5 Žüriil ja näituse korraldustoimkonnal on õigus lasta eksperte inspekteerima ükskõik millise väljapaneku objekte. Vastav eksponent peab sellise inspektsiooni ajal alati kohal olema.
 55. 10. Näituse osalejate kohustused
 56. 10.1 Kogu kommunikatsioon võistlusklassi eksponendi ja näituse korraldustoimkonna ning žürii vahel peab toimuma otse.
 57. 10.2 Kirjanduseklassi väljapanekud tuleb saata näitusele kahes eksemplaris ja nad peavad jõudma näitusele mitte hiljem kui erireglemendis märgitud kuupäevaks.
 58. 10.3 Iga väljapaneku leht peab olema kaetud läbipaistva kaitsekihiga ning nummerdatud.
  Iga ekspertiisiobjekti kõrval peab olema täht e. Ekspertiisisertifikaadid või nende koopiad peavad olema iga kõne all oleva  näituselehe taga.
 59. 11. Väljapanekute ülesseadmine ja edasitoimetamine
 60. 11.1 Need  eksponaadid, mida ei anta üle personaalselt, tuleb saata postiga. Nad peavad jõudma näitusele mitte hiljem kui jooksva aasta 01.juuliks. Eksponaadi saatekulud (edasi-tagasi) tasub eksponent vastavalt kehtivale posti tariifile.
  Eksponaatide personaalne või vahendaja kaudu kohaletoimetamine peab toimuma hiljemalt üks päev enne näituse algust.
 61. 11.2 Eestis elav eksponent või tema volitatud isik vastutab eksponaadi õigeaegse ülespanemise ja mahavõtmise eest
 62. 11.3 Kui väljapanekut ei laeku ülaltoodud kuupäevaks, siis eksponenti ei ole lubatud näitusel osalema. Stenditasu ei tagastata.
 63. 12. Tolliregulatsioonid
 64. Vastavalt kehtivale tolliseadusele tuleb täita nõutavad tollideklaratsioonid. Infot selle kohta saab internetist.
 65. 13. Turvalisus
 66. Näituse korraldustoimkond võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada väljapanekute turvalisus näituse ajal, kuid ei võta vastutust väljapanekute kadumise, osalise või täieliku vigastamise eest tingituna vargusest, röövimisest, riknemisest tulekahjus või mõnest muust õnnetusest alates eksponaadi saabumisest kuni tagastamiseni. Väljapaneku tarvis kindlustuse tegemine nii transpordi ajaks näitusele ja näituselt ära kui ka näituse ajaks jääb eksponendi kohustuseks
 67. 14. Korraldustoimkond
 68. Näituse korraldustoimkonna kinnitab REFS Estonia juhatus. Korraldustoimkonna aadress on: NK 3671, 10507 Tallinn, Eesti. Kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks võib pöörduda:  Peeter Sgirka -  tel 56350070 või peeter.sgirka@mail.ee
 69. 15. Muutused ja ebakõlad
 70. 15.1 Näituse korraldustoimkonnal on õigus käesolevat üldreglementi muuta, andes välja näituse erireglemendi. Eksponente informeeritakse sellest interneti teel  nii kiiresti kui võimalik.
 71. 15.2 Näituse korraldustoimkonnal on õigus teha lõplikke otsuseid küsimustes, mida ei saa lahendada käesoleva üldreglemendi või välja antava erireglemendiga.
 72. 15.3 Eksponent kinnitab avalduse allkirjastamisega, et on nõus täitma käesoleva üldreglemendi ja välja antava erireglemendi nõudeid.
 73. 15.4 Kõik õiguslikud nõuded tuleb esitada näituse korraldustoimkonnale hiljemalt jooksva aasta 20.juuliks. Neid õiguslikke nõudeid lahendatakse Eesti seaduste alusel Eesti kohtus.
 74. 15.5 Eesti Filatelistide Liit (EFL) on ratifitseerinud käesoleva REFS Estonia näituse üldreglemendi.